• Trang chủ >  
  • Đề thi và đáp án chính thức môn sinh học kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 2018

Đề thi và đáp án chính thức môn sinh học kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 2018

Đề thi chính thức môn sinh học kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 2018:

de-thi-chinh-thuc-mon-sinh-hoc-nam-2018-thi-dai-hoc

de-thi-chinh-thuc-mon-sinh-hoc-nam-2018-thi-dai-hoc2

de-thi-chinh-thuc-mon-sinh-hoc-nam-2018-thi-dai-hoc3

de-thi-chinh-thuc-mon-sinh-hoc-nam-2018-thi-dai-hoc4

de-thi-chinh-thuc-mon-sinh-hoc-nam-2018-thi-dai-hoc5

de-thi-chinh-thuc-mon-sinh-hoc-nam-2018-thi-dai-hoc6

Đáp án môn Sinh học tất cả các mã đề - kì thi THPT Quốc gia năm 2018  được đội ngũ thầy cô của trung tâm gia sư đại học Y biên tập mời các bạn tham khảo:

1.  Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Sinh-mã đề 201

81.D
82.A 83.C 84.B 85.A 86.B 87.A 88.B 89.C 90.C
91.C 92.D 93.B 94.A 95.D 96.B 97.D 98.B 99.C 100.B
101.D 102.A 103.A 104.D 105.B 106. D 107.A 108.C 109.A 110.C
111.B 112.A 113.D 114.B 115.A 116.B 117.B 118.A 119.D 120.B

2. Đáp án đề thi môn Sinh THPT Quốc gia 2018 - mã đề 202

81.D
82.C 83.B 84.A 85.A 86.D 87.D 88. A 89.D 90.A
91.A 92.D 93.A 94.C 95.C 96.B 97.C 98.A 99.C 100.D
101.B 102.B 103. D 104.D 105.C 106. B 107.C 108.A 109.A 110.A
111.C 112.C 113.A 114.D 115.C 116.D 117.A 118.D 119. C 120.C

3. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Sinh - mã đề 203

81.B
82.B 83.D 84.C 85.D 86.A 87.A 88.D 89.D 90.B
91.D 92.C 93.D 94.A 95.C 96.B 97.B 98.D 99.C 100.A
101.C 102.D 103.D 104.A 105.C 106.A 107.B 108.B 109.A 110.B
111.B 112.B 113.A 114.C 115.A 116.B 117 118.C 119.D 120.A

4. Đáp án đề thi môn Sinh THPT Quốc Gia năm 2018 - mã đề 204

81.C
82.C 83.C 84.B 85.B 86.D 87.A 88. A 89.C 90. D
91.A 92.C 93.A 94.B 95.C 96.B 97.B 98.B 99.D 100.D
101.D 102.B 103.B 104.D 105.D 106. C 107.B 108.D 109.B 110.D
111.C 112.D 113.B 114.B 115.C 116.B 117.D 118.C 119.D 120.C

 5.  Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Sinh - mã đề 205

81.A
82.D 83.C 84.D 85.C 86.C 87.C 88.B 89.C 90.B
91.B 92.B 93.A 94.D 95.A 96.D 97.B 98.A 99.A 100.A
101.C 102.B 103.B 104.C 105.B 106.B 107.C 108.D 109.A 110.A
111.A 112.D 113.A 114 115.C 116.C 117.B 118.D 119.D 120.D
 

6.  Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Sinh - mã đề 206

81.C
82.B 83.C 84.C 85.D 86.D 87.B 88.B 89.B 90.A
91.B 92.A 93.D 94.C 95.B 96.C 97.C 98.A 99.A 100.C
101.C 102.B 103.B 104.D 105.D 106. C 107.C 108.A 109.B 110.B
111.A 112.D 113.A 114.D 115.C 116.A 117.A 118.D 119.A 120.A

7.  Đáp án đề thi môn Sinh THPT Quốc Gia 2018 - mã đề 207

81.A
82.C 83.C 84.C 85.A 86.B 87.C 88.D 89.B 90.D
91.D 92.C 93.A 94.C 95.D 96.B 97.B 98.B 99.D 100.C
101.D 102.D 103.B 104.A 105.A 106.D 107.A 108.A 109.B 110
111 112 113 114.B 115.A 116.C 117.C 118.A 119.B 120.A

8.  Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Sinh - mã đề 208

81.B
82.C 83.A 84.D 85.D 86.A 87.A 88.C 89.C 90.B
91.A 92.C 93.B 94.A 95.D 96.C 97.D 98.B 99.A 100.B
101.C 102.A 103.A 104.A 105.A 106.C 107.C 108.A 109.A 110.C
111.C 112.D 113.B 114.D 115.B 116.B 117.A 118.C 119.C 120.C

9.  Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Sinh - mã đề 209

 
81.B
82.D 83.A 84.B 85.D 86.C 87.B 88.B 89.C 90.C
91.B 92.D 93.D 94.A 95.C 96.C 97.D 98.A 99.A 100.A
101.D 102.C 103.B 104.D 105.D 106.A 107.B 108.D 109.A 110.D
111.C 112.B 113.C 114.D 115.A 116.A 117.A 118.B 119.A 120.C

 10.  Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Sinh - mã đề 210

81.D
82.A 83.B 84.A 85.B 86.C 87.D 88.C 89.A 90.A
91.C 92.D 93.D 94.C 95.B 96.B 97.B 98.A 99.D 100.A
101.C 102.A 103.C 104.B 105.A 106.B 107.B 108.C 109.B 110.C
111.A 112.D 113.B 114.D 115.D 116.D 117.D 118 119 120

 11. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Sinh - mã đề 211

81.A
82.C 83.C 84.A 85.B 86.D 87.B 88.A 89.B 90.D
91.C 92.D 93.C 94.A 95.C 96.D 97.B 98.B 99.A 100.D
101.D 102.A 103.A 104.D 105.A 106.A 107.A 108.D 109.B 110.B
111.A 112.A 113 114.D 115.D 116.B 117.B 118.D 119.B 120.B

12.  Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Sinh - mã đề 212

81.B
82.D 83. D 84.B 85.A 86.A 87. C 88. A 89.B 90.C
91.A 92.D 93.C 94.A 95.A 96.C 97.B 98.A 99.C 100.B
101.B 102. C 103. D 104.A 105.C 106. D 107.B 108.A 109.C 110.D
111.B 112.B 113.B 114.C 115.D 116.D 117.C 118.B 119.C 120.D

13.  Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Sinh - mã đề 213

81.B
82.D 83.B 84.C 85.A 86.B 87.A 88. A 89.D 90. D
91.D 92.C 93.C 94.B 95.B 96.A 97.D 98.B 99.B 100.B
101.C 102.D 103.B 104.C 105.C 106.A 107.D 108.C 109.A 110.C
111.B 112.D 113.A 114 115.C 116.C 117.B 118.A 119.A 120.C

14.  Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Sinh - mã đề 214

81.D
82.B 83.B 84.C 85.A 86. C 87. C 88. A 89.B 90.A
91.C 92.A 93.A 94.A 95.C 96. D 97.C 98.B 99.C 100.A
101.C 102.B 103.C 104.D 105.C 106. D 107.B 108.C 109. C 110.A
111.C 112.B 113.C 114.A 115.A 116.B 117.B 118.C 119.A 120.B

15.  Đáp án đề thi môn Sinh THPT Quốc Gia năm 2018-mã đề 215

81.A
82.B 83.C 84.A 85.D 86.C 87.C 88.D 89.C 90.D
91.B 92.B 93.D 94.A 95.A 96.B 97.B 98.A 99.B 100.B
101.D 102.D 103.D 104.A 105.A 106.B 107.B 108.D 109.A 110.A
111.B 112.D 113.D 114.A 115.C 116.B 117.A 118.D 119.B 120.B

16. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Sinh-mã đề 216

81.B
82.B 83.C 84.C 85.C 86.B 87.D 88.B 89.D 90.D
91.C 92.D 93.A 94.D 95.D 96.A 97.B 98.A 99.A 100.B
101.A 102.D 103.C 104.A 105.B 106.C 107.C 108.B 109.C 110.A
111.C 112.B 113.D 114.B 115.D 116.D 117.A 118.D 119.A 120.D

17.  Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Sinh-mã đề 217

81.D
82.B 83.D 84.D 85.D 86.C 87.B 88.B 89.A 90.C
91.B 92.C 93.A 94.C 95.A 96.B 97.C 98.A 99.B 100.C
101.C 102.B 103.A 104.A 105.B 106.B 107.B 108.C 109.D 110.C
111.D 112.A 113.B 114.C 115.A 116.D 117.C 118.B 119.C 120.A

 18.  Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Sinh-mã đề 218

81.D
82.D 83.A 84.C 85.D 86.D 87.D 88.B 89.D 90.B
91.D 92.B 93.B 94.C 95.B 96.D 97.A 98.B 99.C 100.C
101.A 102.B 103.B 104.D 105.A 106.B 107.C 108.A 109.C 110.B
111.D 112.C 113.C 114.B 115.D 116.C 117.C 118.B 119.C 120.A

19.  Đáp án đề thi môn Sinh THPT Quốc Gia 2018 - mã đề 219

81.C
82.B 83.A 84.D 85.A 86.A 87.C 88.B 89.C 90.A
91.B 92.A 93.C 94.A 95.D 96.B 97.B 98.B 99.B 100.C
101.B 102.A 103.C 104.D 105.C 106.D 107.A 108.B 109.C 110.C
111.C 112.C 113.A 114.D 115.B 116.D 117 118.A 119.D 120.D

20.  Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Sinh - mã đề 220

81.B
82.D 83.A 84.C 85.C 86.C 87.D 88.B 89.C 90.B
91.A 92.C 93.D 94.C 95.A 96.B 97.B 98.B 99.C 100.D
101.D 102.A 103.B 104.D 105.C 106.D 107.B 108.D 109.A 110.B
111.A 112.A 113.C 114.A 115.D 116.A 117.A 118.B 119.D 120.A

 21.  Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Sinh - mã đề 221

81.A
82.C 83.D 84.C 85.A 86.A 87.A 88.B 89.D 90.B
91.B 92.B 93.C 94.C 95.D 96.C 97.C 98.A 99.C 100.D
101.C 102.C 103.D 104.A 105.D 106.A 107.C 108.D 109.A 110
111.C 112.A 113.C 114.A 115.C 116.C 117.D 118.C 119.C 120.D

 22.  Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Sinh - mã đề 222

81
82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

23.  Đáp án đề thi môn Sinh THPT Quốc Gia năm 2018 - mã đề 223

81.A
82.B 83.C 84.D 85.C 86.D 87.B 88.A 89.B 90.D
91.A 92.D 93.C 94.A 95.D 96.C 97.B 98.D 99.C 100.D
101.B 102.C 103.A 104.A 105.C 106.D 107.B 108.A 109.A 110.A
111.B 112.C 113.D 114.B 115.A 116.D 117.A 118.B 119.D 120.A
24.  Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Sinh - mã đề 224
81.D
82.C 83.A 84.D 85.C 86.B 87.B 88.C 89.A 90.B
91.C 92.A 93.D 94.D 95.C 96.D 97.C 98.B 99.B 100.D
101.B 102.B 103.A 104.A 105.D 106.D 107.A 108.C 109.D 110.D
111.A 112.A 113.C 114.A 115.B 116.D 117.B 118.D 119.A 120.C

 Xem thêm tại:

 

Đáp án đề thi toán THPT Quốc Gia 24 mã đề
Gia sư môn toán

Công thức giải nhanh toán hóa học THPT